مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن