اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان :دولت به جای یارانه به واردات از کشاورزان حمایت کند

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :