اولـین نشست جلسـات ادواری ماهانه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :