جلسه هماهنگی اعتباربخشی به پروانه فعالیت کشاورزی نظام صنفی کشاورزی در دفتر فرمانداری شهرستان نایین برگزار گردید

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :