سخنرانی مهندس اسفندیار امینی دبیر اجرایی صنف کشاورزی استان اصفهان تحت عنوان “همگرائی و همسوئی نمایندگان”

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :