پاسخ ۱۱ سؤال در مورد دلیل خشکی و راهکارهای احیای زاینده رود از منظر قوانین و مصوبات شورایعالی آب و شورای هماهنگی زاینده رود و نظر مراجع تقلید. اسفندیار امینی صنف کشاورزی استان اصفهان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :