نمایشگاه بین المللی ایران سبزدر محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی و کشاورزی مهمترین نمایشگاه کشاورزی کشورهای بالتیک در شهر ولینیوس

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :