نظام نامه اداری نظام صنفی کشاورزی

نظام نامه اداری نظام صنفی کشاورزی

نظام نامه اداری در راستای اجرای آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (تبصره ماده ۱۷ وبند”و” ماده ۲۰ )و اساسنامه های مرتبط وبمنظور ایجاد وحدت رویه در انجام امور اداری ، استخدامی وانضباطی تهیه و تدوین شده است .

فصل اول – تعاریف وکلیات

ماده ۱ – تعاریف :

در نظام نامه حاضر ، واژگان ذیل درمعانی داده شده بکارمی روند:

۱-۱- آئین نامه اجرایی : آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی ( مصوبه شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی )

۲-۱- نظام صنفی : عبارت اختصاری است به جای نظام صنفی کارهای کشاورزی در کلیه سطوح اعم از شهرستان ، استان ،کشور استفاده میشود .

۳-۱- کارفرما : نظام صنفی است که همکار به در خواست او در مقابل در یافت حقوق کار می کند

۴-۱- کارگاه : محلی است که همکار به درخواست نظام صنفی یا نماینده او در آنجا کار می کند .

۵-۱- قرارداد : قرارداد عبارت است از سندی مکتوب که به موجب آن همکار در قبال دریافت حقوق ، کاری را برای مدت موقت یا دایم انجام می دهد .

۶-۱- همکار : کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق یا سایر مزایا به درخواست نظام صنفی (کار فرما) مشغول به کار می شود .

۷-۱- استخدام : پذیرفتن همکار مطابق با قراردادی که طبق ضوابط قانونی تنظیم خواهد شد .

۸-۱- انتقال : جابجایی محل خدمت کارکنان با صدور حکم صادره توسط مقام صلاحیت دار نظام صنفی .

۹-۱- ماموریت : عبارت است از اعزام به خارج از کارگاه برای مدتی معین به منظور انجام یا پیگیری وظایف محوله با رعایت مقررات مربوطه ، یا طی دوره های آموزشی .

۱۰-۱- کار آموز : همکاری که برای انجام بهتر خدمات و وظایف ، مشغول گذراندن دوره های آموزشی معینی می باشد.

ماده ۲- امور اداری و استخدامی نظام صنفی کارهای کشاورزی تابع مفاد آیین نامه اجرایی ، اساسنامه های ذیربط و این نظام نامه است.

ماده ۳ – مسئولیت انجام وظایف و ماموریت های مشروحه در آئین نامه اجرایی و اساسنامه ها و اداره نظام صنفی بر عهده ارکان نظام صنفی میباشد.

ماده ۴ – ارکان نظام صنفی عبارتند از : مجمع عمومی – هیات مدیره – بازرس – هیات های رسیدگی به تخلفات که هر رکن از نظام صنفی موظف به انجام وظایف و ماموریتهای خود بر اساس آیین نامه و اساسنامه می باشد.

ماده ۵ – هیئت مدیره موظف است برای اداره امور نظام صنفی ، حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه دهد.

تبصره – دبیراجرایی اعم ازعضو یاغیر عضو هیئت مدیره درقبال خدمت در نظام صنفی حق الزحمه دریافت می نماید.

ماده ۶– خدمات اعضای هیئت مدیره در نظام صنفی افتخاری وتابع اساسنامه می باشد .

ماده ۷ – اداره امور جاری نظام صنفی و اجرای مصوبات هیئت مدیره به عهده دبیر اجرایی است.

ماده ۸- دبیر اجرایی موظف است بطور تمام وقت درساعات کاری تعیین شده درمحل کار نظام صنفی حضور داشته باشد.

تبصره – انتخاب بازرس واعضاء مسئولیت دار هیئت مدیره (رئیس ، نایب رئیس و خزانه دار) بعنوان دبیر اجرایی مجاز نمی باشد.

فصل دوم – ورود به خدمت :

ماده ۹- هر نظام صنفی(شهرستان و استان ومرکز) با توجه به بودجه سنواتی و وظایف محوله می تواند درپستهای ذیل اقدام به جذب نیرو نماید .

نوع شغل حداقل مدرک مورد قبول

خدماتی سواد خواندن ونوشتن

راننده داشتن سیکل

متصدی امور دفتری دیپلم

حسابداری فوق دیپلم حسابداری یا مدیریت مالی

کارشناسی لیسانس مرتبط

ماده۱۰- دبیر اجرایی می تواند به منظور جذب نیروی انسانی در چهار چوب این دستوالعمل و بودجه سنواتی وپس ازتایید وتصویب هیئت مدیره ، افراد واجدالشرایط را پس از تعیین صلاحیت عمومی واختصاصی آنان از طریق مصاحبه به کارگیرد .

ماده ۱۱ – استفاده از بهره خدمتی همکاران در نظام صنفی بصورت قرار داد موقت حداکثر یکساله بوده و قابل تمدید می باشد. منظور از یک سال ، ۳۶۵ روز با احتساب ایام تعطیل و مرخصی می باشد.

تبصره ۱: نظام صنفی میتواند از بهره خدمتی اینگونه کارکنان بصورت تمام وقت یا نیمه وقت استفاده نماید.

تبصره ۲ : حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد تابع مقررات وزارت رفاه ، کار وامور اجتماعی خواهد بود .

تبصره ۳ : ذکر مدت زمان در قرارداد همکار الزامی می باشد.

ماده ۱۲ – شرایط عمومی جذب وبکارگیری نیروی انسانی درنظام صنفی بشرح ذیل میباشد. :

الف –تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب – اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

ج – برخورداری از حسن سابقه از نظر صداقت و امانتداری

د – داشتن حداقل۱۸ سال سن

ه – لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله

و – سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله و عدم اعتیاد به مواد مخدر به تشخیص مراجع ذیصلاح

ز – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی برای آقایان

ح – نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذیصلاح

تبصره ۱ – هیئت مدیره شرایط اختصاصی لازم برای تصدی مشاغل نظام صنفی را تعیین خواهد کرد .

تبصره ۲ – عقد قرارداد همکاری توسط نظام صنفی باکارکنان دولت وموسسات دولتی ممنوع می باشد.( بازنشستگان دولتی مشمول این تبصره نمی باشد.)

ماده ۱۳- پیشنهاد عناوین شغلی وشرح وظایف هر پست و چارت سازمانی نظام های شهرستانی ، استانی و کشوری توسط کمیته ویژه ای در شورای مرکزی تعیین وپس از تصویب شورای مرکزی به نظام های صنفی ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۴- نظام صنفی می تواند برای فرد جذب شده جهت احراز شغل مورد تقاضا ، یک دوره آزمایشی تعیین نماید و این دوره بیشتر از سه ماه نخواهد بود .

ماده ۱۵- در صورت عدم احراز صلاحیت افراد در دوره آزمایشی ، قرارداد وی یکطرفه از سوی دبیر اجرایی نظام ودر سطح ملی توسط رئیس نظام صنفی کشور فسخ خواهد شد .

فصل سوم – حقوق و مزایا :

ماده ۱۶- حقوق، مزایا و حق ماموریت ، حق الزحمه ، اضافه کار ، پاداش ، عیدی مستخدمین و هرگونه پرداختهای دیگر با رعایت ضوابط و مقررات قانون کار پس از کسر کسورات قانونی پرداخت می گردد.

تبصره – حقوق ومزایای کارکنان نیمه وقت متناسب با حقوق ومزایای کارکنان تمام وقت مشابه بوده ، وبه نسبت ساعت کارکرد آنان محاسبه وپرداخت می گردد.

فصل چهارم – امور رفاهی :

ماده ۱۷- همکاران نظام صنفی موظف هستند حداقل ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته در محل کار حضور داشته باشند.

ماده ۱۸- ایام مرخصی استحقاقی اعم از ساعتی و روزانه همکاران جمعا ۳۰ روز در سال با استفاده از حقوق و مزایا می باشد ، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق دبیر اجرایی و همکار تعیین می گردد.

ماده۱۹ – روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی کشور با استفاده از حقوق و مزایا می باشد ولی جزء ایام مرخصی مستخدمین محسوب نمی گردد .

ماده۲۰ – تعطیلی بین دو مرخصی استحقاقی بعنوان مرخصی استحقاقی محسوب نمی گردد.

تبصره – مرخصی ساعتی به عنوان مرخصی استحقاقی محسوب میگردد.

ماده۲۱ – نظام صنفی می تواند با مصوبه هیئت مدیره از محل منابع داخلی برای موارد ازدواج ، فوت ویا بیماری مبلغی را با تضمین کافی وبدون دریافت سود به کارکنان خود وام پرداخت نماید.

تبصره ۱- حداکثر مبلغ پرداختی توسط هیئت مدیره مشخص خواهد شد.

تبصره ۲- برای اجرایی نمودن ماده ۲۳ شورای مرکزی میتواند نسبت به تاسیس و ایجاد یک صندوق درسطح ملی اقدام نماید.

ماده۲۲ – نظام صنفی می تواند به منظور هزینه های مازاد درمان کارکنان نظام صنفی و افراد تحت تکفل آنان ، بیمه عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل آنان با شرکتهای بیمه گر قرار داد منعقد نماید.

ماده۲۳- اعتبار مربوط به ماده ۲۴ در این دستورالعمل ۲۵ درصد توسط نظام و ۷۵ درصد توسط همکار تامین خواهد شد.

ماده ۲۴- نظام صنفی با رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف است همکاران خود را براساس قانون تامین اجتماعی بیمه و کلیه امور مربوط به بیمه ، بازنشتگی ، از کار افتادگی و فوت کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی و سایر قوانین مربوطه را انجام دهد . هیئت مدیره مکلف است برابر ضوابط قانونی حق بیمه و بازنشستگی کارکنان مشمول خود را از حقوق آنان کسر و به همراه سهم نظام صنفی ، به صندوق مربوطه واریز نماید.

ماده ۲۵ – شرایط کارکنان زن در نظام صنفی مطابق مواد ۷۵ الی ۷۸قانون کار می باشد.

فصل پنجم – خروج از خدمت :

ماده ۲۶- قرارداد کار بین نظام صنفی و کارکنان به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.

الف- فوت همکار

ب- از کار افتادگی همکار

ج- انقضاء مدت در قردادهای کار به مدت موقت ویا عدم تجدید آن بطور کتبی

د- استعفائ همکار

ماده ۲۷- همکاران نظام می توانند در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با نظام صنفی استعفای خود را یکماه قبل از خاتمه همکاری به دبیر اجرایی و در مرکز به رئیس نظام صنفی ارائه نماید.

فصل ششم – رسیدگی به تخلفات

ماده ۲۸- تخلفات همکاران نظام صنفی که جنبه جزایی نداشته باشد و تصور سهل انگاری تلقی گردد شامل موارد زیر است :

۱- رعایت نکردن موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی در محیط کار

۲- تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد نظام صنفی

۳- سهل انگاری در انجام امور محوله

۴- دادن گواهی یا گزارش خلاف واقع به نظام صنفی

۵- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق

۶- استعمال دخانیات در محل کار

۷- سواستفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هر نوع کار غیر مرتبط به کارکنان زیر دست

۸- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه و از بین رفتن و یا آسیب دیدن ابزار و یا قسمتی از اموال نظام گردد.

۹- غیبت غیر موجه و ترک محل کار بدون اجازه مقام مافوق

۱۰- تاخیر در ورود وتعجیل در خروج

۱۱- عدم رعایت بخشنامه ها ودستورالعملها ومقررات داخلی نظام

۱۲- استفاده از لباسهای خلاف شئونات اسلامی

۱۳- خود داری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت دارند.

۱۴- سوء استفاده از وسایل نقلیه

تبصره – تمامی موارد فوق بر اساس اسناد مثبته و پس از قطعی شدن آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت .

ماده ۲۹- نحوه برخورد با جرایم تخلفات مندرج در ماده۳۰ بشرح ذیل میباشد.

نوبت اول- اخطار کتبی بدون درج درپرونده پرسنلی

نوبت دوم- ” ” با ” ” “

نوبت سوم – توبیخ کتبی و درصورت لزوم اقدام طبق تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار با نظر هیئت مدیره

نوبت چهارم – اقدام برابر تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار با نظر هیئت مدیره

ماده ۳۰-جرایم کارکنان نظام صنفی که جنبه جزائی داشته ورسیدگی به آن به مراجع قضائی احاله می گردد بشرح ذیل میباشد:

۱- افشاء اخبار، اطلاعات وآمار محرمانه نظام صنفی اعم از اقتصادی ، مالی و اداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ونشرآن به هر ترتیب.

۲- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند.

۳- ایراد ضرب وجرح در محل کار

۴- جعل، الحاق ، مخدوش یا تحریف نمودن اسناد ومدارک به قصد سوء استفاده

۵- رشوه دادن ، رشوه گرفتن ، سرقت ، قبول هرگونه وجه ویا هدیه از اشخاص ویا موسسات ، خیانت درامانت ویا هرگونه سوء استفاده از اموال نظام

۶- اخفاء ، حمل ، توزیع ، خرید وفروش مواد مخدر

۷- ارتکاب سایر جرایمی که بر طبق قانون جرم شناخته می شود.

۸- ارائه مدارک تقلبی به نظام صنفی

تبصره – در مورد جرایم مذکور ، نظام می تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضائی احاله نماید و تا هنگامیکه رأی مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است قرار داد کار معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی به محکومیت همکار برابر مفاد تبصره یک ماده ۲۷ قانون کار عمل خواهد شد. حکم این ماده شامل سایر مواردی که همکار به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت نظام بازداشت و محاکمه و محکوم می گردد نیز خواهد شد مشروط بر اینکه جرم یاد شده از مصادیق جرائمی باشد که با ادامه کار وی در نظام منافات داشته باشد نظام مکلف است تا زمانیکه تکلیف همکار از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد تا زمان پایان مهلت قانونی کار ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ۵۰% از حقوق ماهیانه او را به خانوده اش پرداخت نماید.

ماده ۳۱- رسیدگی به قصور و تخلفات همکاران نظام صنفی به شرح ذیل می باشد :

الف) تنبیهات تخلفات مربوط به تأخیر ورود و تقدم خروج غیر موجه عبارت است از :

نوبت اول : از ۴ تا ۱۲ ساعت در ماه-عدم پرداخت مزد و یا مزایای جنبی قانونی به علاوه اخطار شفاهی

از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در ماه- عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی به علاوه اخطار کتبی

نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی به علاوه توبیخ کتبی با درج در پرونده

ب) تخلفات مربوط به غیبت غیر موجه طبق جدول ذیل می باشد:

مجموع غیبت غیر موجه تا ۷ روز در ماه مجموع غیبت غیر موجه ۸ تا ۱۴ روز در ماه

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده در این نوبت و احیاناً نوبتهای بعدی علاوه بر تنبیهات قبل تصمیمات لازم اقدام برابر تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون کار

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به علاوه اخطار کتبی،درج در پرونده و اقدام برابر تبصره ۱ ماده قانون کار

فصل هفتم – مقررات اداری :

ماده ۳۲- تمامی مکاتبات نظام صنفی باید بر روی سربرگ با نشانه نظام صنفی و با امضای دبیر اجرایی وممهور به مهر نظام صنفی انجام شود.

ماده ۳۳ – کلیه مکاتبات نظام صنفی باید در دفتر اندیکاتور (به صورت دستی یا یارانه ای ) ثبت و شماره مربوطه بر روی نامه درج شود.

ماده ۳۴– نظام صنفی موظف است تمامی اسناد ومکاتبات را به طریق مقتضی بایگانی کرده و در حفظ اسناد بکوشد.

فصل هشتم – سایر مقررات :

ماده ۳۵- هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف خاص سمت خود در هیئت مدیره با تصویب و ابلاغ هیئت مدیره عهده دار انجام وظایف معین گردد درصورت پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی ، پرداخت حق الزحمه متناسب با خدمات ارائه شده بلا مانع است.

ماده ۳۶- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات موضوع این نظام نامه را در موارد اجرائی مطابق آیین نامه اجرایی و اساسنامه ها به دبیر اجرایی تفویض نماید.

ماده۳۷- این نظام نامه در ۳۷ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ به تایید هیئت عمومی رسیده و از این تاریخ لازم الااجرا می باشد.

نظام نامه اداری نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :