معتبر بودن پروانه فعالیت صادر شده توسط نظام صنفی کشاورزی برای صدور مجوز برق بخش کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :