شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

مقدمه

در راستای اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ های اجرائی، وفق وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی و به استناد آئین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیئت دولت و ابلاغیه شماره ۱۱۶۷۳/۰۲۰ مورخ۳۰/۳/۸۸ وزیر محترم جهادکشاورزی و بند ۳ ابلاغیه شماره ۴۳۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۲/۹۱ معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات ستاد مرکزی کاهش تصدی‌گری و سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اساسنامه نظام صنفی کشاورزی مصوب هیات عالی نظارت و به منظور افزایش بهره وری و بهینه‌سازی فعالیت‌های تشکل‌ها و نظام‌های صنفی کشاورزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل‌های اجرائی تشکل‌ها و صنوف کشاورزی بر عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌باشد. در همین راستا اداره تعاون روستایی شهرستان نظارت مستمرو مستقیم بر تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی شهرستان، مدیریت تعاون روستایی استان نظارت مستمرو مستقیم بر تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان و سازمان مرکزی تعاون روستایی (دفتر امور تشکل‌های کشاورزی) فرایند نظارت بر کلیه امور مرتبط با تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی در سطوح ملی، استان‌ها و شهرستان‌ها را بر اساس چارچوب ۱۰ماده‌ای زیر بر عهده دارند.

ماده ۱: تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان بر اساس مبانی و معیارها ، قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها، اساسنامه، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، توسط اداره تعاون روستایی شهرستان و مدیریت استان و دفتر امور تشکل‌های کشاورزی نظارت و ارزیابی خواهند شد.

تبصره: محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.

ماده ۲: دفتر امور تشکل‌های کشاورزی،سازمان تعاون روستائی استان‌ ها وادارات تعاون روستائی شهرستان‌ها موظفند برحسب نیاز از کلیه ابزارها و شیوه‌های نظارتی از جمله بازدید، بررسی‌های میدانی،مصاحبه وپرسشنامه، تشکیل جلسات، تکمیل فرم‌های گزارش‌گیری و …، برای تحقق مفاد این نظام‌نامه استفاده نمایند.

ماده ۳: در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در اجرای قوانین و مقررات توسط تشکل‌ها و نظام‌های صنفی، مدیریت تعاون روستایی شهرستان، استان و مرکز موظف به پیگیری و گزارش موضوع برای انجام اقدامات مقتضی جهت رفع مشکلات از مجاری قانونی می‌باشند.

ماده ۴: کلیه فعالیت‌های اداری و اجرایی بخش حاکمیتی نظام‌های صنفی توسط دبیرخانه نظام صنفی استان و شهرستان که در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان مستقر هستند پیگیری می‌شود و وظیفه آنها شامل دریافت، ثبت درخواست تشکیل نظام صنفی، نظارت بر امور برگزاری مجامع و انتخابات، نظارت بر روند عضوگیری و صدور و تمدید پروانه فعالیت، ثبت و بایگانی اسناد و مدارک، مکاتبات و تهیه گزارش ادواری و ارسال آن به دبیرخانه مرکزی مستقر در دفتر امور تشکل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

ماده ۵: سازمان تعاون روستایی استان گزارش عملکرد تشکل‌ها و نظام‌های صنفی را بر اساس فرم‌های تحصیل گزارش عملکرد و گزارش نظارت بر اساس فرم‌های نظارت به دبیرخانه مرکزی مستقر در دفتر امور تشکل‌ها ارسال نماید.

ماده ۶: به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی حرفه‌ای اعضا و ارکان تشکل‌ها و نظام‌های صنفی مسئولیت نظارت بر آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و انطباق فعالیت‌های آموزشی با استاندارهای مصوب بر مبنای دستورالعمل ابلاغی آموزش بر عهده دفتر امور تشکلها، مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان می‌باشد.

ماده ۷: نظارت بر دفاتر، اسناد و مدارک تشکل‌ها و نظام‌های صنفی اعم از امور اداری(نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی، نحوه فعالیت و…) دفاتر مالی ( نحوه ثبت و نقل و انتقال وجوه و…) درآمدها ( نحوه اخذ منابع در آمد از قبیل حق عضویت، صدور پروانه و…) و هزینه ها ( نحوه هزینه‌کرد، هزینه‌های جاری و اموال سرمایه‌ای و…)، تعیین تعرفه ها و پرداخت سهم ۲۰% شهرستان به استان و ۵% استان به نظام صنفی کشور بر مبنای ماده۳۵و۳۶ اساسنامه شهرستان وماده ۳۷ اساسنامه استان ومواد ۱۸،۱۷،۲۰،۳۱ نظام نامه مالی نظام صنفی نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی کشاورزی می باشد.

ماده ۸: نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و ساماندهی تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و چگونگی برگزاری مجامع عمومی، انتخابات هیأت مدیره و بازرس، تعیین سمت اعضای هیات مدیره و نحوه عضوگیری و انطباق ساختار تشکیلات نظام‌های استان و شهرستان‌ها با قوانین و مقررات اساسنامه‌ها و آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی بر عهده دفتر امور تشکل‌های کشاورزی، اداره تعاون روستایی استان و شهرستان می‌باشد.

ماده ۹ : نظارت بر رعایت استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع ذیربط و تشخیص ضوابط و معیارهای فنی و مشاغل کشاورزی، رعایت استانداردهای صدور پروانه فعالیت‌ها توسط تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای دستورالعمل‌های ابلاغی(ماده۱۱ دستورالعمل اجرائی،ماده۳ فصل ۲ آئین نامه اجرائی وماده ۳۶ اساسنامه شهرستان)بر عهده دفتر امور تشکل های کشاورزی، اداره تعاون روستایی استان و شهرستان می باشد.

ماده۱۰: نظارت بر مصوبات مجامع و ارکان تشکل‌ها و نظام‌های صنفی در سطح ملی، استانی و شهرستانی و همچنین نظارت بر انعقاد قراردادهای فیمابین تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی، اجرای قراردادها، اخذ تضامین، اجرای تضامین و پیگیری حقوقی و کیفری دعاوی و شکایت‌های تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی علیه ارکان و اشخاص حقیقی و حقوقی و بالعکس در مورد تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان حسب مورد بر عهده اداره تعاون روستایی شهرستان و مدیریت استان بوده و دفتر امور تشکل های کشاورزی نیز می تواند راساً نظارت مستقیم و غیر مستقیم در امور مذکور اعمال نمایند.(ماده ۱۵ ،تبصره ۱ ماده۲۸ وبند۹ ماده ۳۰ اساسنامه شهرستان ،ماده۱۳ نظام نامه مالی،ماده۱۳،۱۴،۲۸،۴۱ اساسنامه استان،ماده۱،۳،۸ دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس برگزاری انتخابات هیات مدیره استانی)

دستورالعمل اجرائی شیوه نامه نظارت وارزیابی

نظام های صنفی کشاورزی

۱- به منظور نظارت بر حسن انجام فرایند سازماندهی، ساماندهی، آموزش و توانمندسازی، حمایت و تجهیز و عضوگیری نظام های صنفی کشاورزی در راستای انجام وظایف حاکمیتی هدایت، حمایت و پشتیبانی و بر اساس شیوه نامه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی کشاورزی، کلیه اسناد، مدارک و مستندات مرتبط با نظام صنفی کشاورزی توسط گروه نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن پس از تکمیل فرم های نظارت و ارزیابی ( فرم های شماره ۱و۲و۳و۴) در سطح ملی به دبیرخانه مرکزی مستقر در دفتر امور تشکل های کشاورزی و در سطح استان به دبیرخانه استان مستقر در تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به دبیرخانه شهرستان مستقر در تعاون روستایی شهرستان تحویل می گردد.

۲- اسناد مربوط به نحوه و فرآیند برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده و رسمیت جلسات، نحوه برگزاری انتخابات، تاریخ و زمان برگزاری مجامع و انتخابات، شرایط احراز صلاحیت داوطلبان، شمارش آرا وصورتجلسات مجامع و هیات مدیره، تعیین سمت اعضائ هیئت مدیره، نحوه صدور پروانه تاسیس، اعتبار نامه ها، وکالت نامه ها و… طبق دستور العمل اجرائی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی که توسط دفتر امور تشکل های کشاورزی ابلاغ شده است مورد بررسی قرار می گیرد(بر اساس فرم شماره ۵)

۳- به منظور نظارت بر حسن انجام فرآیند اجرائی امور اداری نظام صنفی کلیه اسناد مربوط به مقررات اداری، مالی و حقوقی نظام صنفی کشاورزی،شرایط عمومی جذب و بکار گیری نیروی انسانی ، پرونده پرسنلی کارکنان، حقوق و مزایا امور رفاهی و…. طبق مفاد نظام نامه اداری مورد بررسی قرار می گیرد. (فرم شماره ۶ )

۴- گروه نظارت و ارزیابی نظام صنفی در همه سطوح اعم از ملی، استان و شهرستان بایستی انجام حسابداری، حسابرسی سالانه، اموال، درآمدها و هزینه ها، پلمپ دفاتر قانونی ( روزنامه و کل ) توسط اداره ثبت شرکت ها، پر کردن اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیک و ثبت و نگهداری اسناد مالی توسط نظام های صنفی کشاورزی بر اساس نظام نامه مالی را مورد توجه جدی قرار داده و بر حسن انجام آنها نظارت نمایند.( فرم شماره ۶ )

۵- کلیه فعالیتهای اداری نظام های صنفی کشاورزی توسط دبیر خانه نظام صنفی کشاورزی استان که در محل مدیریت تعاون روستائی مستقر هستند پیگیری می شود. دبیر خانه نظام صنفی استان موظف است کلیه اطلاعات ، گزارشات، صورتجلسات، ارزیابی ها، اسناد و مدارک مربوط به مجامع عمومی، هیئت مدیره ها، وضعیت عضو گیری، صدور و تمدید پروانه ها و…به صورت مستند ثبت و بایگانی نماید وخلاصه ای از گزارش وضعیت استان را به دبیر خانه مرکزی مستقر در دفتر امور تشکل ها ی کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستائی ارسال نماید.

۶- دببر خانه نظام صنفی استا ن گزارش عملکرد شهرستا ها را پس از جمع بندی طبق فرم های گزارش گیری (فرم شماره ۸و۷) بصورت ادواری سه ماهه به دفتر امور تشکل های کشاورزی ارسال می نماید.

۷- نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی نظام های صنفی کشاورزی با توجه به سیاست ها و برنامه های کلان بخش کشاورزی و بر اساس دستوالعمل اجرایی ابلاغ شده از سوی دفتر امور تشکل های کشاورزی برنامه ریزی و اجرا می شود.

۸- لازم است فرآیند عضوگیری نظام صنفی و دریافت حق عضویت، صدور پروانه فعالیت و دریافت هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت بر اساس دستورالعمل و شاخص های پیش بینی شده طبق شیوه نامه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی ابلاغ شده توسط دفتر امور تشکل های کشاورزی ( فرم شماره ۹ ) انجام شود.

۹- نظام های صنفی شهرستان و استان می بایست پس از هر انتخابات و تعیین هیئت مدیره های جدید و یا تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیئت مدیره نظام صنفی را در قالب فرم های طراحی شده ( فرم شماره ۱۰ ) در شهرستان به تعاون روستایی شهرستان و در استان به تعاون روستایی استان اعلام نمایند و تعاون روستایی استان پس از جمع بندی به دبیرخانه مرکزی مستقر در دفتر امور تشکل های کشاورزی ارسال می نماید.

۱۰- استاندارد سازی مشاغل کشاورزی بر عهده کمیته تخصصی مستقر در دفتر امور تشکل های کشاورزی انجام می گیرد و صدور پروانه فعالیت فقط برای مشاغل کد دار امکان پذیر می باشد.

در راستای احراز و کد گذاری مشاغل جدید مورد نیاز شهرستان ها واستان ها، مشاغل پیشنهادی به دفتر امور تشکل های کشاورزی اعلام می گردد که پس از بررسی های کارشناسی و تائید به استان و شهرستان ابلاغ گردد.

۱۱- تعیین ترکیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی کشاورزی در سطح ملی به عهده مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی ، در سطح استان به عهده به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد.

بسمه تعالی

دفتر امورتشکل های کشاورزی

فرم ۱- خلاصه گزارش بازدید نظارتی استان /شهرستان

مدیرکل محترم دفتر امور تشکل های کشاورزی

مدیریت محترم تعاون روستایی استان

با سلام

به استحضار می رسد ، گروه نظارت و ارزیابی فعالیت های حوزه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی متشکل از آقایان: ۱_ ۲- در تاریخ از وضعیت فعالیت تعاون روستایی استان – شهرستان بازدید کرده است که خلاصه گزارش بازدید نظارتی بدین شرح اعلام می شود :

الف- جلسات برگزار شده :

ب- مکان های بازدید شده :

ج- نکات قوت و قابل تقدیر :

د – نکات ضعف قابل اصلاح :

ه- پیشنهادات:

مسئول گروه نظارت

تاریخ ، امضا

بسمه تعالی

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم ۲- گزارش جلسات برگزار شده

مکان : استان شهرستان

زمان : روز ماه سال

حاضران در جلسه :

خلاصه مباحث مطرح شده : ( مسائل ، مشکلات ، پیشنهادات )

مصوبات :

مسئول گروه نظارت

تاریخ ، امضا

بسمه تعالی

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم ۳- فرم بازدید از دبیرخانه امور تشکل ها در استان / شهرستان

(ویژه سازمان تعاون روستائی)

مکان بازدید : استان شهرستان

زمان بازدید : روز ماه سال

ردیف شاخص ها مطلوب نامطلوب توضیحات

۱ اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای دبیر خانه

۲ تجهیزات وملزومات اداری

۳ رعایت قوانین و مقررات اداری

۴ وضعیت بایگانی اسناد و مدارک

۵ ارسال به موقع گزارش های عملکرد

۶ نظارت بر ادارات شهرستان

۷ نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات نظام صنفی

۸ تعامل با نظام صنفی کشاورزی

۹ وضعیت نیروی انسانی برای دبیرخانه

۱۰

نقاط قوت

نقاط ضعف

پیشنهاد

رئیس گروه نظارت

تاریخ ، امضا

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم ۴ – فرم بازدید از نظام صنفی استان / شهرستان

استان: شهرستان: تاریخ بازدید:

ردیف شاخص ها مطلوب

نامطلوب توضیحات

۱ دبیر خانه فعال و مجهز

۲ بایگانی اسناد و مدارک

۳ رعایت قوانین اداری مطابق نظام نامه اداری

۴ رعایت قوانین مالی مطابق نظام نامه مالی

۵ برگزاری مجامع بر اساس دستورالعمل ابلاغی

۶ برگزاری به موقع انتخابات طبق قوانین

۷ تشکیل جلسات هیئت مدیره

۸ ثبت مصوبات جلسات مجمع و هیئت مدیره

۹ پیگیری وظایف نظام صنفی در ادارات و سازمان ها

۱۰ نظارت بر اعضای صنفی

۱۱ تبلیغات و آموزش برای جذب افراد به عضویت

۱۲ فعالیت بازرس

۱۳ فعالیت خزانه دار

۱۴ تعامل با تعاون روستایی

۱۵ تعامل با جهاد کشاورزی

۱۶ فعالیت هیئت های بدوی و تجدید نظر

۱۷ – دفاتر مالی پلمب شده

۱۸ تکمیل اظهارنامه مالیاتی

۱۹ حسابرسی

۲۰ عضوگیری بر اساس قوانین

۲۱ صدور پروانه فعالیت بر اساس دستورالعمل ها

رئیس گروه نظارت

تاریخ ،

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم ۵ – فرم بازدید از نظام صنفی استان / شهرستان

استان: شهرستان: تاریخ بازدید:

شاخص های کنترل و نظارت بر مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان/ شهرستان

ردیف فرآیند برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان طبق مقررات خلاف مقررات توضیحات

۱ درج آگهی در روزنامه منتخب مجمع عمومی و یا روشهای دیگری برای دعوت از اعضای که قبلا به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد، توسط هیأت مدیره که در آن روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد،

۲ فاصله تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله حداقل ۱۰ روز کاری و حد اکثر ۴۵روز می باشد تنها در زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس این فاصله ۳۰ روز است.

۳ هیأت مدیره موظف است حد اقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی، زمان جلسه را به دبیرخانه نظام صنفی مستقر در جهاد کشاورزی (تعاون روستایی( شهرستان و نظام صنفی کشاوری استان اعلام نماید.

۴ ارسال درخواست و مدارک داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس حداکثر ۱۵ روز کاری قبل از برگزاری مجمع عمومی به دبیرخانه شهرستان

۵ انجام هما هنگی های لازم با نهادهای مسئول شهرستان و سازمان تعاون روستایی استان توسط اداره تعاون روستایی شهرستان ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع

۶ بررسی و کنترل نهایی مدارک داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی نظام صنفی توسط دبیرخانه شهرستان (رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۶ دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی الزامی می باشد).

۷ تدوین و ارسال لیست نهایی اسامی داوطلبان واجد شرایط هیأت مدیره و بازرسی به نظام صنفی شهرستان یک هفته قبل از برگزاری مجمع

۸ احراز حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی توسط هیأت مدیره و دبیرخانه شهرستانی نظام صنفی براساس لیست حاضران در جلسه

۹ ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی و کارت عضویت یا پروانه فعالیت شغلی اعضای نظام شهرستان برای ثبت نام و حضور در جلسه الزامی می باشد.

۱۰ در صورت رسمیت جلسه مجمع، هیأت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر با رای اکثریت نسبی اعضای حاضر انتخاب می گردند.

۱۱ ارائه لیست حاضران در بدو شروع جلسه به هیأت رئیسه جهت اعلام رسمیت جلسه مجمع.

۱۲ رسیدگی به دستور کار جلسه

۱۳ تهیه صورتجلسه توسط منشی هیأت رئیسه و امضا اعضای هیأت رئیسه و ناظرین شهرستان و استان (نمایندگان تعاون روستایی شهرستان و استان، ادارات صنعت، معدن تجارت ، تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام صنفی استان) و تحویل به دبیرخانه شهرستان

۱۴ دبیرخانه نظام شهرستان موظف است نسبت به ضبط اخذ و نگهداری کلیه مفاد دستور جلسه مجامع عمومی بعنوان اسناد قانونی در دبیرخانه و ارسال نسخی از آن به دبیرخانه نظام استان، دفتر نظام صنفی شهرستان و نظام صنفی استان اقدام نماید.

۱۵ حداکثر یک هفته پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس، منتخبین موظفند نسبت به تعیین سمت اعضای هیأت مدیره با حضور نماینده اداره تعاون روستایی شهرستان اقدام نمایند.

۱۶ وصول و ثبت مدارک نظام صنفی شهرستان موضوع تبصره ماده ۲۳ در دبیرخانه شهرستان و ارسال نسخی از آن به دبیرخانه استان و نظام صنفی استان.

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم۶ – فرم بازدید از نظام صنفی استان / شهرستان

استان: شهرستان: تاریخ بازدید:

شاخص های کنترل و نظارت بر فعالیت های اداری ومالی استان/ شهرستان

ردیف شاخص های کنترل و نظارت بر فعالیت های اداری ومالی طبق مقررات خلاف مقررات توضیحات

۱ نحوه استخدام کارکنام دبیر اجرائی

۲ پرداحت حق الزحمه وحقوق کارکنان

۳ ساعات حضور کارکنان

۴ بیمه کارکنان

۵ نحوه برخورد با تخلفات

۶ مکاتبات و ثبت دفاتر واستفاده از سربرگ ومهر

۷ نحوه پرداخت حق عضویت وحق صدور پروانه

۸ نحوه صدور پروانه ها

۹ تنظیم و پلمپ دفاتر

۱۰ حفظ ونگهداری اموال منقول وغیر منقول

۱۱ تنظیم تراز نامه حسابرسی سالیانه

۱۲ کنترل اسناد واوراق تعهد آور مالی

۱۳ افتتاح حساب جاری

۱۴ نحوه برداشت ها از حساب جاری

۱۵ سپرده های بانکی وسرمایه گذاری

۱۶ نحوه اخذ منابع مالی ودرآمد ها(حق عضویت،حق صدور پروانه،کمکهای اهدائی و…

۱۷ هزینه کرد منابع مالی وپرداخت های نظام

۱۸ تامین منابع مالی سطوح بالاتر نظام(۵درصد شورای مرکزیو۲۰درصد استان)

۱۹ ثبت اموال ونصب برچسب

۲۰ اخذ تضمین از کارکنان ومیزان آن

۲۱ امضاءاسناد مالی

۲۲

دفتر امور تشکل های کشاورزی

فرم۹ – فرم بازدید از نظام صنفی استان / شهرستان

استان: شهرستان: تاریخ بازدید:

جدول فرآیند عضویت وصدور پروانه در نظام صنفی

ردیف

فرآیند عضویت در نظام صنفی طبق مقررات خلاف مقررات توضیحات

۱ دریافت وتکمیل فرم ثبت نام

۲ تهیه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده وصدور پروانه

۳ تائیدیه اشتغال متقاضی توسط جهاد کشاورزی

۴ بررسی پرونده متقاضیان در نظام صنفی کشاورزی شهرستان

۵ میزان ودریافت حق عضویت

۶ میزان ودریافت حق صدور پروانه

صدور پروانه فعالیت بر اساس مشاغل کد گذاری شده

۷ گزارش عضو گیری به تعاون روستایی شهرستان

رعایت حد اقل ابعاد اقتصادی

بازدید کارشناسی نظام صنفی از واحد صنفی

تعیین واجرای دوره های آموزشی برای توانمدسازی اعضاء

ارزیاب

تمدید پروانه ها درزمان مقرر

هزینه صدور پروانه با توجه به میزان تولید وسطح زیر کشت

۸ گزارش عضو گیری به تعاون روستایی استان ومرکز

۹ بررسی استاندار دهای مشاغل کشاورزی

شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :