دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانی

دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانی

ماده ۱: برای تشکیل نظام صنفی استان، سازمان جهادکشاورزی استان ( مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی ) بعنوان دبیرخانه مجمع عمومی موسس، عهده دار وظایف مربوطه بوده و حداکثر بعد از سه ماه از زمان تصویب این اساسنامه در هیئت عالی نظارت، موظف است اقدامات لازم را به موقع اجرا نماید.

تبصره: در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی موسس توسط سازمان جهاد کشاورزی استان حداقل یک سوم نظامهای صنفی شهرستان مجمع عمومی موسس را مطابق فرآیند پیش بینی شده در دستورالعمل نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس اقدام می نماید.

ماده۲: دبیرخانه مجمع عمومی موسس موظف است بمنظور احراز تعداد تولیدکنندگان کشاورزی و منابع طبیعی (حداقل۶۰ نفر) و خدمات بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان (حداقل ۴۵نفر)، موضوع بند (الف) ذیل ماده (۶) آیین نامه اجرایی، مراتب را قبلاً از نظامهای صنفی شهرستانهای تابعه استعلام و آمار لازم را (طبق فرم های شماره ۱و۲) جمع آوری و سپس نسبت به انجام مراحل بعدی اقدامات مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است چنانچه جمع کل تعداد تولیدکنندگان و بخش خدمات در هر یک از دو بخش مرقوم در سطح استان که عضویت نظامهای صنفی شهرستانها را پذیرفته اند کمتر از حد نصاب های لازم قانونی باشد مقتضی است ابتدا اقدامات مناسب برای تکمیل اعضا و نیل به حد نصابهای مذکور صورت پذیرد.

ماده۳: دبیر خانه مجمع عمومی موسس با تنظیم دعوتنامه کتبی (فرم شماره۳) برای اعضای اصلی هیئت مدیره نظام های صنفی شهرستانها به عنوان نمایندگان قانونی نظام صنفی شهرستانهای تابعه و ارسال آن به اقامتگاه قانونی نظام صنفی شهرستانها و نیز اطلاع رسانی موضوع به استانداری مربوطه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و عموم تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و رسانه های جمعی و گروهی اقدام می نماید.

تبصره: زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی موسس بایستی حداقل ۳۰ روز کاری بعد از تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی موسس پیش بینی گردد.

ماده ۴: مجمع عمومی موسس جهت برگزاری انتخابات دور اول نظام صنفی استان تشکیل می گردد.

ماده۵: پس از اطلاع رسانی تشکیل مجمع عمومی موسس نظام صنفی استان( طبق فرم شماره۳)، اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی شهرستانها که داوطلب عضویت در هئیت مدیره یا بازرس نظام صنفی استان هستند ظرف مدت دو هفته درخواست خودرا (طبق فرم شماره۴) اعلام می نمایند.

ماده۶: شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

۱- ۶- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- ۶- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی

۳- ۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر

۴- ۶- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای بنا به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه

۵- ۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده۷: سایر وظایف دبیر خانه مجمع عمومی موسس برای برگزاری انتخابات هئیت مدیره وبازرس به قرار زیر است:

۱-۷- اطلاع رسانی در خصوص زمان، مکان، نحوه انتخاب و شرایط کاندیداها ( موضوع ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی)

۲-۷-اخذ مدارک کاندیداهای استانی در زمان اعلام شده برای تصدی سمت هیئت مدیره و بازرس و صدور رسید مدارک

۳-۷- بررسی و کنترل نهایی مدارک

۴-۷- بررسی و احراز شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت بازرس

۵-۷- پاسخگویی به شکایات احتمالی کاندیداهای رد صلاحیت شده

۶-۷- اعلام اسامی افراد واجد شرایط کاندیدا ها (طبق فرم شماره ۵) و ارسال آن به کلیه نظام های صنفی شهرستانهای تابعه و سپس قرائت و اعلان آن در جلسه مجمع عمومی موسس

تبصره۱: کلیه مکاتبات و مراسلات فی مابین مراجع قانونی مذکور جهت بررسی صلاحیت داوطلبین، برگزاری انتخابات و… در این دستورالعمل، از طریق پست سفارشی انجام می شود.

تبصره ۲: درصورت تشکیل نظام صنفی استان توسط نمایندگان نظام صنفی باید مراحل فوق اجرا و پیگیری گردد.

ماده۸: مواردی که در زمان انتخابات باید از سوی دبیرخانه نظام صنفی استان بطور دقیق کنترل شود بشرح ذیل می باشد:

۱- ۸- انجام هر گونه تبلیغات انتخاباتی در محل اخذ رای توسط داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس ممنوع بوده در غیر اینصورت دبیرخانه نسبت به تخلفات انجام شده رسیدگی و گزارش خواهد نمود. لیکن حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی، انجام هر گونه تبلیغات برای اعلام مواضع و برنامه ها جهت معرفی هر چه بیشتر کاندیداها بلامانع می باشد.

۲- ۸- جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر عضو و غیر مدعو به محل برگزاری انتخابات

۳- ۸ – نظارت بر حضور اعضای هیئت مدیره شهرستانها در جلسه مجمع و لذا اعطاء وکالت در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

۴- ۸- ورود اعضاء به جلسه با ارائه اصل کارت عضویت، اصل شناسنامه و یا کارت ملی صورت می پذیرد.

۵- ۸- صندوق جمع آوری آرا ابتدا باید خالی باشد و مراتب به تائید هیئت رئیسه برسد.

۶- ۸- تعداد آرای شمارش شده در جلسه مجمع ( موضوع فرم شماره ۷ ) می بایست با تعداد اعضای شرکت کننده ( موضوع فرم شماره ۸ ) مساوی باشد.

۷- ۸- تعیین افراد انتخاب شده ( هئیت مدیره و بازرس ) به ترتیب آرا ی کسب شده مشخص می گردد. در صورت مساوی شدن آرای دو نفر، فرد مورد نظر بصورت قرعه کشی انتخاب می گردد.

۸- ۸ – در کلیه انتخابات، هر گاه در برگه رای، بیش از حد مقرر، اسم نوشته شده باشد، اسامی به ترتیب ردیف و حداکثر به تعداد کاندیداهای مورد نیاز، معتبر و مابقی باطل تلقی می شود.

۹-۸ – نمایندگان نظام صنفی شهرستان (اعضای هیئت مدیره) که دارای پروانه باشد، حق دارد در انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی استان شرکت نماید.

۱۰- ۸- کلیه هزینه های مجمع عمومی موسس استان شامل هزینه های اطلاع رسانی، پذیرایی و… بعهده دبیرخانه نظام صنفی استان می باشد.

ماده۹: مجمع عمومی موسس در نوبت اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضای اصلی هئیت مدیره نظام های صنفی شهرستانهای تابعه رسمیت می یابد. لذا پس از اجتماع اعضای اصلی هئیت مدیره نظام صنفی شهرستانها در جلسه، دبیرخانه مجمع عمومی وظیفه دارد ضمن شمارش اعضای حاضر، در صورت حصول حد نصاب مقرر ( نصف بعلاوه یک ) اقدامات بعدی را برای اعلام رسمیت جلسه و تشکیل هئیت رئیسه بعمل آورد. در غیر این صورت ضمن تنظیم صورتجلسه و اخذ امضای اعضای حاضر(طبق فرمهای شماره ۸ و ۱۷) اقدامات بعدی جهت صدور دعوتنامه برای برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم که حداکثر پانزده روز خواهد بود (طبق فرم شماره ۶) بعمل می آورد. جلسه مجمع در نوبت دوم با حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد.چنانچه مجدداٌنیزحد نصاب یاد شده حاصل نشود، مجدداً ضمن تنظیم صورتجلسه و اخذ امضاء حاضرین ( طبق فرم های شماره ۸و۱۷)، اقدامات بعدی برای صدور دعوتنامه نوبت سوم بعمل می آید. در نوبت سوم و نوبت های بعد، جلسه با حداقل یک پنجم اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نسبی حاضران، معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده۱۰: پس از رسمیت جلسه مجمع عمومی موسس ابتدا چهار نفر بعنوان هیئت رئیسه مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی با رای اکثریت اعضای حاضر انتخاب می شوند.

تبصره ۱: اعضای هئیت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که قبلا بعنوان داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس گردیده اند.

تبصره ۲: هئیت رئیسه پس از انتخاب، مسئولیت اداره مجمع عمومی را بعهده می گیرد.

تبصره ۳:دبیرخانه مجمع، پس از تشکیل و اعلام رسمیت جلسه، لیست حضور و غیاب ( فرم شماره ۸ )را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضاء کرده اند را در اختیار هیئت رئیسه قرار می دهد.

ماده ۱۱: دستور جلسه و حدود وظایف و اختیارات مجمع عمومی موسس به شرح ذیل می باشد:

۱ –۱۱- تصویب اساسنامه نظام صنفی استان

۲-۱۱- انتخاب روز نامه کثیرالانتشار

۳-۱۱- برگزاری انتخابات ( طبق فرم شماره ۷ )

ماده ۱۲:کلیه مفاد دستور جلسه مجمع عمومی موسس ( تصویب اساسنامه، انتخاب روزنامه و انتخابات اعضای هئیت مدیره و بازرس) باید همزمان در یک روز مطرح و نتایج مصوب آن در همان روز طی صورت جلسه ای به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده ( طبق فرم شماره ۹ ) و بعنوان اسناد قانونی در دفتر هیئت مدیره نظام صنفی استان ضبط و نگهداری گردد.

ماده ۱۳: هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از انتخابات دراستانهای کمتر از پنج شهرستان در اولین نشست خود یک نفر رئیس و یک خزانه دار از میان خود و یک نفر دبیر اجرایی از بین خود انتخاب می نمایند. ( طبق فرم شماره۱۰)

تبصره: دراستان های با پنج شهرستان وبیشتر ترکیب هیئت مدیره مرکب از پنج نفر شامل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، دبیراجرایی، خزانه دار و منشی و دو نفر عضو علی البدل می باشد.

ماده ۱۴: دبیرخانه مجمع عمومی موسس استان حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی موظف است کلیه مدارک ذیل را جهت ثبت و صدور مجوز فعالیت به وزارت جهاد کشاورزی ارسال نماید.

۱-۱۴- یک نسخه دعوتنامه های صادره برای نظام های صنفی کارهای کشاورزی شهرستانهای تابعه (موضوع فرمهای ۱و۳ )

۲-۱۴- فهرست اسامی حاضر در جلسه (موضوع فرم شماره ۸ )

۳-۱۴- صورت جلسه مجمع عمومی (موضوع فرم شماره ۹)

۴- ۱۴- اساسنامه مصوب که با امضاء اعضا ء هیات رئیسه مجمع، به تایید مجمع عمومی رسیده است.

۵-۱۴- صورتجلسه هیئت مدیره برای تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره وبازرس

ماده۱۵: کلیه اعتراضات و شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی موسس وانتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل در اولین دوره به سازمان جهاد کشاورزی و در دوره های بعد به شورای مرکزی رسیده و مرجع رسیدگی مکلف خواهد بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای نظام صنفی خصوصاً اعضای معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت جهاد کشاورزی تسلیم نماید.

ماده۱۶: وزارت جهاد کشاورزی پس از وصول مدارک موضوع ماده ۱۴، نسبت به ثبت نظام صنفی استان در دفتر مخصوص و صدور مجوز فعالیت (طبق فرم شماره ۱۱ ) و در چهار نسخه اقدام می نماید.

توزیع نسخ: نسخه اول به نظام صنفی استان، نسخه دوم نزد دبیر خانه مرکزی نظام صنفی، نسخه سوم به سازمان جهاد کشاورزی استان، نسخه چهارم به سازمان بازرگانی استان.

دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :