حضور نماینده نظام صنفی کشاورزی شهرستان در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی بدون شرایط خاص

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :