آیین‌نامه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی

«آیین‌نامه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی

در راستای اجرای فصول چهارم، پنجم و ششم و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، آیین نامه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی به شرح زیر می باشد:

ماده۱- شورای مرکزی بعنوان بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، اعضای آن متشکل از افراد زیر می باشد: ۱- رؤسای هیأت مدیره نظام صنفی کارهای کشاورزی استانها

۲- نماینده وزارت جهاد کشاورزی

۳- نماینده دبیرخانه هیأت عالی نظارت

۴- نماینده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

۵- نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تبصره – کلیه اعضای شورای مرکزی دارای حق رأی در جلسات می باشند.

ماده۲- شورای مرکزی دارای یک رئیس، یک نائب رئیس، یک خزانه دار و یک بازرس(با انتخاب هیأت عمومی) می‌باشد.

تبصره ۱- شورای مرکزی موظف است در اولین نشست خود سه نفر از اعضای داوطلب غیردولتی(رؤسای هیأت مدیره نظامهای صنفی استانها) شورا را برای تعیین رئیس نظام صنفی انتخاب و به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد ‌نماید. وزیرجهادکشاورزی یکی از این سه نفر را بعنوان رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی برای مدت سه سال منصوب می نماید. رئیس نظام صنفی،به عنوان رئیس شورای مرکزی نیز می باشد.

تبصره۲- شورای مرکزی موظف است در اولین نشست شورا از بین اعضای داوطلب غیر دولتی(رؤسای هیأت مدیره نظامهای صنفی استانها) نایب رئیس و خزانه دار شورا را برای مدت سه سال انتخاب نماید.

ماده۳- در جلسات شورای مرکزی که دستورجلسه برگزاری انتخابات رئیس، نائب رئیس و خزانه دار می باشد لازم است هیأت رئیسه سنی جلسه شامل یک رئیس، دو نفر ناظر و یک منشی که از بین حاضران جلسه (هیأت مدیره نظام های استانی) با رأی اکثریت نسبی انتخاب و اداره جلسه را بر عهده گیرند.

تبصره- اعضای هیأت رئیسه سنی نباید از بین کسانی باشد که کاندیدای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مرکزی شده اند.

ماده۴- مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت احراز شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.‏ در صورت تغییر سمت رئیس هیأت مدیره نظام صنفی استان، فرد جدید به عنوان عضو شورای مرکزی توسط نظام صنفی استان بر اساس فرم شماره۱۰ معرفی خواهد شد.

ماده۵- دبیرخانه شورای مرکزی در تهران مستقر بوده و می تواند برحسب ضرورت و نیاز که به تصویب شورا می رسد نسبت به بکارگیری کارمندان اداری بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور اقدام نماید.

تبصره ۱- رئیس شورای مرکزی لازم است فردی را بعنوان مسئوول دبیرخانه تعیین و معرفی نماید. این شخص مسئولیت اداره امور دبیرخانه را برعهده دارد و اهم وظایف آن به شرح زیر می باشند:

۱) هماهنگی، اطلاع رسانی و انجام تمهیدات لازم برای برگزاری جلسات (جلسات مربوط به شورای مرکزی، هیأت عمومی، رئیس نظام صنفی و…..)

۲) تنظیم و ارسال صورتجلسه ها

۳) انجام کلیه مکاتبات دبیرخانه

۴) تهیه اطلاعات و گزارشهای لازم

۵) ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورا

۶) ثبت و نگهداری کلیه سوابق، اسناد، مدارک و…

۷) تمهید مقدمات برگزاری کلیه جلسات شورا با دستگاهها، ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی

۸) ساماندهی جلسات کمیته های مصوب شورا

۹) انجام کلیه وظایف محوله توسط رئیس شورا

تبصره ۲- دبیرخانه شورای مرکزی علاوه بر انجام امور مربوط به شورای مرکزی امور مربوط به هیأت عمومی و رئیس نظام صنفی را نیز بر عهده دارد.

تبصره ۳- دبیرخانه شورای مرکزی موظف است یک نسخه از صورتجلسات شورا و هیأت عمومی را به همراه کلیه موارد مصوب اعم از آیین نامه ها، دستورالعملها، گزارشها و سایر موارد را به دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران(دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی) و یک نسخه را به کلیه اعضای شورای مرکزی دولتی و غیر دولتی ارسال نماید.

ماده۶- در راستای نیل به اهداف و وظایف شورای مرکزی، به منظور بررسی و ارائه گزارشهای لازم در زمینه موضوعات مطرح در شورا، همچنین تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و نظام نامه های مورد نیاز و پیگیری سایر موارد ارجاعی از طرف رئیس شورا کمیته‌هایی به شرح زیر در ذیل شورای مرکزی تشکیل می‌گردد:

۱- کمیته ساماندهی مشاغل و انجمنهای تخصصی

۲- کمیته توانمندسازی و آموزش

۳- کمیته بهره وری و توسعه پایدارکشاورزی

۴- کمیته امور حقوقی، آیین نامه ها و تخلفات

۵- کمیته امور مالی و مجامع نظامها

تبصره ۱- درصورت نیاز، متناسب با مسائل و موضوعات و روند فعالیتها و اقدامات،کمیته‌های جدید می‌تواند با تصویب شورای مرکزی تشکیل گردد.

تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به کمیته‌ها به صورت جداگانه تنظیم و پس از تصویب درکمیته به‌ تأیید شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده۷- جلسات شورای مرکزی حداقل هر سه ماه یکبار، به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نایب رئیس تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد. جلسات رأس ساعت مقرر تشکیل می‌گردد. درصورتی که، اعضا حاضر به حدنصاب لازم نرسد، صورت‌جلسه‌ای مبنی بر عدم تشکیل، تنظیم و به امضاء کلیه حاضران می‌رسد. در این شرایط، جلسه به حداکثر ۱۵روز کاری بعد موکول و با حضور هر تعداد از اعضا برگزار می شود.

تبصره ۱- تصمیمات و مصوبات شورا با آرای موافق اکثریت نسبی (نصف بعلاوه یک)اعضای حاضر در هر جلسه معتبر می‌باشد.

تبصره ۲- رأی گیری برای تصویب، برحسب موضوع و بنا بر تشخیص شورا می تواند شفاهی یا با رأی کتبی باشد. در هر مورد لازم است در صورتجلسه درج شود.

ماده۸- جلسات فوق‌العاده شورا برحسب تشخیص رئیس شورا، یا بنا به تقاضای یک سوم از اعضا و یا درخواست بازرس تشکیل می شود.

ماده۹- رئیس شورا و درغیاب وی نائب رئیس شورا از طریق دبیرخانه حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه، محل، تاریخ، ساعت شروع، مدت و دستور کار جلسه را کتباً یا با ارسال نمابر و یا پست الکترونیک به اطلاع اعضا می رساند.

تبصره- هریک از اعضای شورا که نتواند در جلسه‌ای شرکت کند باید مراتب را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به رئیس یا نائب رئیس شورا اطلاع دهد.

ماده۱۰- درصورتیکه هر یک از اعضای شورا بدون عذر موجه بطور متوالی در ۳ جلسه یا بطور متناوب در ۵ جلسه حاضر نشود، مستعفی شناخته می‌شود. تشخیص عذر موجه با شورای مرکزی است.

تبصره- دبیرخانه شورای مرکزی موظف است غیبت اعضای نظام صنفی استانها را به اطلاع نظام صنفی استان و دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی) جهت تعیین سمت مجدد اعضای هیأت مدیره و معرفی فرد جدید به جای فرد مستعفی بعمل آورد.

ماده۱۱– مدیریت اداره جلسات، ارائه نظرات و کلیه مراحل کار جلسات شورا به ‌عهده رئیس شورا و در غیاب وی به ‌عهده نائب رئیس و در غیاب هر دو به‌ عهده یکی از اعضای شورا است که با توافق اعضای شورا در همان جلسه انتخاب می‌شود.

ماده۱۲- در هر جلسه عناوین دستور کار جلسه بعد و تاریخ آن تعیین می شود. برحسب ضرورت، رئیس شورا میتواند مواردی را به انتهای دستور کار اضافه نماید. مواردی را که هر یک از اعضای شورا بخواهند در دستور گیرد می توانند حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. ترتیب طرح دستور کار در شورا همان ترتیب مصوب است و در موارد استثنایی برای جابجایی ترتیب دستور کار در همان جلسه تصمیم‌گیری می شود.

ماده۱۳- در هرجلسه قبل از طرح موارد دستور کار توسط رئیس یا نائب رئیس شورا، ابتدا گزارشی از اتفاقات مهم و فعالیتهای انجام ‌شده در راستای اجرای مصوبات قبلی شورا ارائه می شود. همچنین هریک از اعضا می توانند درصورت لزوم نکات موردنظر و یا اخبار مربوط به استان خود را ارائه کنند . مدت زمان طرح موارد قبل از دستور ، به تشخیص رئیس جلسه است اما مجموع آن حداکثر یک سوم مدت زمان جلسه می باشد.

ماده۱۴- در هر صورتجلسه، محل تشکیل جلسه، تاریخ، زمان شروع، زمان پایان، اسامی حاضران، اسامی غایبان با عذر موجه، اسامی غایبان بدون عذر موجه، اسامی مهمانان، نام رئیس و منشی جلسه، دستور کار جلسه، خلاصه مذاکرات قبل از دستور، تصمیمات و مصوبات شورا در بندهای جداگانه و با درج شماره ترتیب نوشته می شود. تاریخ و زمان جلسه بعدی و سایر مطالب مورد نظر شورا نیز در انتهای صورتجلسه درج می‌شود.

تبصره- نظام‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها ، دستورالعمل‌ها و گزارش‌های مختلفی که به تصویب شورا می‌رسد باید مراتب تصویب آن، با درج تعداد ماده‌ها و بندها، در صورتجلسه نوشته و در پرونده‌ مخصوص نگهداری شود.

ماده۱۵- شورا می‌تواند اشخاص حقیقی، حقوقی یا گروه‌های معینی را برای ارائه گزارش یا اعلام نظر مشورتی به‌عنوان مهمان دعوت کند تا بدون حق رأی در جلسه حضور یابند. در این حالت موضوع گفتگو و مدت حضور مهمانان باید قبلاً تعیین شده باشد . تبصره- مدیران عامل یا نمایندگان اتحادیه ها،تعاونی ها و تشکلهای بخش کشاورزی می‌توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی تقاضای حضور در یکی از جلسات شورای مرکزی را بنمایند. در صورت تأیید رئیس شورا از طرف دبیرخانه کتباً از متقاضیان مزبور جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان دعوت به عمل خواهد آمد. لازم است در پایان جلسه وقت مناسبی برای استماع نظرات مهمانان اختصاص ‌یابد.

ماده۱۶- جلسات شورا طبق قرار قبلی می‌تواند به میزبانی یکی از استان‌ها تشکیل شود .

ماده۱۷- پرداخت هرگونه وجه در نظام صنفی بر اساس نظام نامه و دستوالعملهای مصوب هیأت عمومی می باشد.

ماده ۱۸- شورای مرکزی موظف است حداقل ۴۵روز قبل از پایان دوره فعالیت رئیس، نائب رئیس و خزانه دار شورا نسبت به انتخاب رئیس، نائب رئیس و خزانه دار جدید اقدام نماید.

تبصره- شورای مرکزی موظف است در انتهای دوره فعالیت، تا پایان انتخابات و شروع به کار شورای جدید همچنان به‌انجام وظایف خود ادامه دهد.

ماده۱۹- بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی نظام صنفی، رئیس نظام صنفی موظف به انجام امور زیر است:

الف – رئیس بالاترین مقام اجرایی و اداری نظام صنفی بوده و نمایندگی نظام با حق توکیل به غیر را در مراجع داخلی و بین‌المللی عهده دارد؛

ب – مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی؛

ج- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی؛

د – هماهنگی در نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی؛

هـ – ابلاغ دستور العمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها؛

و – انجام سایر اموری که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی محول می‌شود و همچنین سایر اموری که برای اداره نظام صنفی ضروری است؛

ز – امضای مکاتبات عادی و اداری نظام صنفی؛

ح – رابط نظام صنفی با دبیرخانه هیئت عالی نظارت.

ط- شرکت در کلیه جلسات به نمایندگی شورای مرکزی.

ماده۲۰- بر اساس ماده۲۲ آیین نامه اجرایی نظام صنفی، شورای مرکزی موظف است نسبت به انجام امور زیر اقدام نماید:

الف– پیشنهاد سیاست‌های کلان، جهت تصویب هیأت عمومی؛

ب – برنامه ریزی و فراهم‌ آوردن زمینه اجرای اهداف و سیاست های مصوب هیأت عمومی؛

ج- ایجاد زمینه مناسب و هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف و انجام وظایف ارکان نظام صنفی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تعامل باسایر مراجع ذیربط؛

د- تعیین ضوابط صلاحیت اعضای صنف کشاورزی؛

هـ – همکاری با مراجع ذیصلاح برای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی اعضای صنف ؛

و– برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و گردهمایی‌های تخصصی داخل کشور و در سطح بین المللی؛

ز – داوری بین ارکان داخلی نظام های استانی یا بین نظام های استانی با یکدیگر؛

ح – همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی مرتبط؛

ط – حمایت و دفاع صنفی از اعضای نظام صنفی و همچنین حمایت متقابل از حقوق مصرف کنندگان؛

ی – تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قراردادها؛

ک – انتشار نشریه نظام صنفی و سایر نشریات تخصصی؛

ل- همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه کشاورزی در کشور؛

م – نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای آنان.

ماده۲۱- این آیین‌نامه در ۲۱ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب شورای مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی رسید.

آیین نامه تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :