بازدید از تأسیسات برداشت آب فولاد مبارکه

  • بازدید از تأسیسات برداشت آب فولاد مبارکه

در راستای اجرای طرح ساماندهی رودخانه زاینده رود و رفع موانع و مستحدثات مزاحم برای آب رودخانه در حریم و بستر زاینده رود جلسه ای با حضور مدیر طرح ساماندهی و گروه ویژه کمیته ساماندهی و نماینده شرکت فولاد مبارکه برگزار گشت.در ادامه اعضاء حاضر در جلسه روز ۱۲ دیماه از تاسیسات برداشت آب توسط شرکت فولاد مبارکه سپاهان بازدید به عمل آمد که به زود نقطه نظرات کارشناسی خود را به کمیته ساماندهی رودخانه زاینده رود ارائه خواهد نمود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :