اعتبار نامه منتخبین دور سوم هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شهرستان گلپایگان صادر شد )

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :