اسفنـدیار امینــی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از مصوبات جلسه با استاندار می گوید

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :